• تلفن013-33519136
  • ایمیلinfo@homasys.ir
  • آدرسرشت - خیابان رودباری
  • ساعتهای آزاد8:30 صبح تا 14:30
  • تلفن013-33519136
  • ایمیلinfo@homasys.ir
  • آدرسرشت - خیابان رودباری
  • ساعتهای آزاد8:30 صبح تا 14:30

راه اندازی سامانه های آنتی ویروس

بعد از تهیه آنتی ویروس، با توجه به ساختار شبکه شما ، باید روش نصب آنتی ویروس برای آن ساختار شبکه طراحی و راه اندازی شود .