• تلفن013-33519136
  • ایمیلinfo@homasys.ir
  • آدرسرشت - خیابان رودباری
  • ساعتهای آزاد8:30 صبح تا 14:30
  • تلفن013-33519136
  • ایمیلinfo@homasys.ir
  • آدرسرشت - خیابان رودباری
  • ساعتهای آزاد8:30 صبح تا 14:30

تجزیه و تحلیل بدافزار ها

شرکت هما سیستم با توجه به اینکه نماینده دو شرکت معتبر در حوزه ضد ویروس ها است درصورت مشاهده بدافزار جدید با کمک آزمایشگاه شرکت های این شرکت ها نوع بدافزار را شناسایی نموده و راهکار جهت مقابله با آن ارائه می دهد.